ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้น

เราจะมาดูว่าขั้นตอนคร่าว ๆ ในการขอเชงเก้นวีซ่ามีอะไรบ้าง

  1. ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า เลือกประเทศที่ถูกต้องในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น เพราะแต่ละประเทศมีวิธีและช่องทางการยื่นขอวีซ่าที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย และหากยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผิดประเทศก็อาจจะขอวีซ่าไม่ผ่าน
  2. หาข้อมูลว่าประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ใช้วิธีการใดในการยื่นขอวีซ่า เช่น ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง, ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global, ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact หรือยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International โดยละช่องทางการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีขั้นตอนอธิบายบนเว็บไซต์ทางการของแต่ละประเทศอย่างละเอียด
  3. ทำประกันภัยการเดินทางให้เรียบร้อย โดยประกันต้องมีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท และต้องเป็นบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูต
  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น หรือกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ โดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  5. จองคิวนัดหมายกับสถานทูต หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทั้ง 3 บริษัท ซึ่งตัวแทนทั้งหมดจะใช้วิธีการจองคิวผ่านทางระบบออนไลน์
  6. เดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ ควรถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที พร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น พาสปอร์ต เอกสารอื่น ๆ ทั้งตัวจริงและสำเนา
  7. สถานทูตศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า จะเก็บข้อมูลลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และถ่ายภาพหน้าเต็ม โดยต้องเป็นภาพหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่มีอะไรมาบังหน้ายกเว้นแว่นสายตา
  8. การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นอาจมีการเรียกสัมภาษณ์ในภายหลัง ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน
  9. เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนที่กล่าวมาด้านบน ก็ถือว่าการขอวีซ่าเชงเก้นเสร็จสิ้นลง โดยปกติแล้วจะทราบผลภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่นเอกสาร และสามารถไปรับเอกสารและพาสปอร์ตคืนหลังจากทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือสามารถให้จัดส่งมาทางไปรษณีย์ได้

บริการรับทำ Visa ครบวงจร Tumvisa.com ให้บริการ และรับปรึกษา Visa ครบวงจร ทั้ง Visa ท่องเที่ยว ทำงาน แต่งงาน

Please follow and like us:

Leave a Reply